Tata Steel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sinds 2015 voert Skeye in opdracht van Tata Steel in Velsen Noord enkele malen per maand volume metingen uit door gebruik te maken van een drone. De volumes worden bepaald van de voorraden ijzererts en kolen op meer dan 20 depots van Tata Steel.

Skeye is gespecialiseerd in het nauwkeurig inmeten van voorraden of bergen opgeslagen materiaal door gebruik te maken van onbemande helikopters (drones). Deze zijn uitgerust met een digitale camera met 36Mp en geometrisch gekalibreerd om metingen te kunnen uitvoeren. Deze metingen zijn gebaseerd op het fotogrammetrische principe waarbij terreinhoogten kunnen worden berekend in het overlappende deel van foto’s genomen vanuit een ander standpunt.

Deze methode geeft de volgende voordelen ten opzichte van de traditionele landmeetmethoden:

  1. Veiligheid: Het is niet nodig dat mensen op de Bergen klimmen om metingen uit te voeren;
  2. Snel: Het is mogelijk om tot wel 100 ha in één dag in te meten;
  3. Nauwkeurig: onder normale omstandigheden worden nauwkeurigheden van 20 mm behaald en typisch binnen 0,3% van het totale volume;
  4. Volledig: Deze methode kan wel tot 100 hoogtepunten per vierkante meter opleveren waardoor volledigere en dus betrouwbaardere resultaten worden verkregen;

Voorafgaande aan de inzet van drones op het terrein van Tata Steel is er in overleg met de veiligheidsfunctionarissen van Tata Steel een uitgebreide taak risico analyse uitgevoerd en mitigerende maatregelen geïmplementeerd. Vanwege de vaal voorkomende zware winden aan de west kust bij Tata is er gekozen om meestal de AerialTronics Zenith ATX8 te gebruiken. Een bijkomend voordeel van het gebruik van de Zenith drone is dat het de Sony A7r camera kan dragen welk in staat is om goede beelden te maken in omstandigheden met weinig licht. Door middel van fotogrammetrie kan een 3D puntenwolk worden gemaakt welk het mogelijk maakt om terrein hoogtes nauwkeurig vast te stellen, terrein modellen (DTM’s) te genereren, volumes te berekenen en luchtfoto’s op schaal te maken (orthofoto mozaïeken). Deze laatste worden gebruikt om exact de scheidslijn tussen twee soorten materiaal te bepalen als deze tegen elkaar aan zijn gestort.

Eén van de uitdagingen bij dit project is dat de berekende volumes binnen 24 uur na de drone meting beschikbaar moeten zijn voor de klant. Extra krachtige computers zijn aangeschaft om de zware fotogrammetrische berekeningen snel uit te voeren. Een andere uitdaging is dat de voorraden niet altijd liggen op een vlak terrein maar meestal in bakken. Om de volumes accuraat te bepalen moet de ondergrond eerst volledig 3D in kaart gebracht worden. Bij andere bergen met materiaal moet rekening worden gehouden met het feit dat deze liggen gestort tussen betonnen scheidingswanden of zijn omgeven door aarden wallen.